top of page

Burgerbrief betreffende kerndoelen en ontbreken van Passend Onderwijs op VSO EMB leerweg.

Geachte Heer Slob,

Graag wil ik u middels deze brief enkele vragen stellen betreffende de opgestelde kerndoelen voor het speciaal onderwijs en de discrepantie tussen het uitvoeren van deze kerndoelen en de praktijk op het VSO, leerweg voor ernstig meervoudig beperkte kinderen.

Toelaatbaarheidsverklaring na 18-de levensjaar

Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan meestal na hun 12e naar het voortgezet speciaal onderwijs. Ze kunnen op het voortgezet speciaal onderwijs blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Die periode kan iets langer zijn als daarmee de kans op een diploma of passende plek op de arbeidsmarkt groter wordt. Daarvoor moet de school wel ontheffing aanvragen bij de Inspectie van het Onderwijs.”

Bovenstaande tekst is afkomstig van de website van uw ministerie.

Kunt u verklaren waarom er tegen ouders van emb leerlingen die net op het VSO beginnen, gezegd wordt dat er vanaf het 16-de levensjaar gekeken gaat worden naar een passende plek buiten het onderwijs?

Bent u het met mij eens dat het VSO zelf de optie van een verlengde TLV, als het betreffende kind nog aantoonbaar vooruitgang boekt op cognitieve gebied, deze optie aan de ouders hoort voor te leggen ?

Bent u het met mij eens dat het de verantwoordelijkheid van het VSO is, om in overleg te gaan met het samenwerkingsverband, voor de aanvraag van een verlengde TLV en niet van de ouders ?

Ontwikkelingsplan leerlingen speciaal onderwijs

“Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs moeten een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen vaststellen. In dit plan staat hoe zij een passend einddoel voor het kind willen halen. Dat kan zijn:

een diploma halen;

een baan vinden;

een plek vinden in de dagbesteding.

De school stelt het ontwikkelingsperspectief vast in overeenstemming met de ouders. De school evalueert het ontwikkelingsperspectief jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij. Als ouders het niet met het perspectief eens zijn, kunnen zij terecht bij de geschillencommissie voor ouders.”

Ook deze bovenstaande tekst is afkomstig van de website van uw ministerie.

Kunt u aangeven wat u verwacht van een VSO waar een deel van de leerlingenpopulatie nooit een diploma zal halen of een baan zal vinden, maar waarvoor ook geen plek is op een dagbesteding omdat de zorgvraag van het kind daarvoor te complex is ?

Bent u het met mij eens dat er in dat geval uitgegaan moet worden van de opgestelde kerndoelen van het speciaal onderwijs te weten:

. De kerndoelen voor de zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen houden rekening met uiteenlopende beperkingen en niveaus.

. De doelen bieden scholen richting bij het scheppen van een evenwichtig onderwijsaanbod. Daarnaast geven ze uw school de vrijheid om zelf keuzes te maken, en het onderwijsaanbod af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen.

Geeft het bovenstaande niet aan dat het VSO deze groep kinderen een passend onderwijs aanbod moet aanbieden ? En niet moet vasthouden aan “uitstroom richting dagbesteding” als overduidelijk is dat dit geen passende uitstroom richting is voor het kind ?

Bent u het met mij eens dat bij het toekennen van leerplicht aan de groep ernstig meervoudig beperkte kinderen, het VSO die deze groep “onderwijs” is gaan aanbieden de plicht geeft een visie en een daaruit volgend uitvoeringsbeleid betreffende het onderwijs aanbod, op te stellen ?

Zodat duidelijk is voor ouders en samenwerkingsverbanden waar het geld vanuit de TLV’s aan besteedt wordt ?

Versterking van de redzaamheid

Enkele punten uit het document “kerndoelen speciaal onderwijs”

. De leerlingen leren communiceren met woorden, gebaren, picto’s of andere voor hen geëigende middelen

. De leerlingen leren deelnemen aan gesprekken in verschillende communicatieve situaties.

. De leerlingen leren gebruik maken van communicatiemedia en technologische hulpmiddelen

. De leerlingen leren hun dagelijkse activiteiten en behoeften zoveel mogelijk zelfstandig realiseren.

. De leerlingen leren lezen voor dagelijkse toepassingen.

Een deel van de emb leerlingen die het VSO bezoeken is niet-pratend, deze leerlingen leren communiceren d.m.v. picto’s of met een spraakcomputer.

Bent u het met mij eens dat, gezien bovenstaande kerndoelen, het een taak is van het VSO om de leerlingen te leren omgaan met, en gepast inzetten van, de picto’s en de spraakcomputer ?

Bent u het met mij eens dat onderwijs dit zal moeten faciliteren en niet de ouders hoort door te verwijzen naar de revalidatie c.q. behandeling ?

Indien u het met mij eens bent, kunt u dan ook aangeven richting het VSO dat zij hun verantwoordelijkheid hiervoor moeten nemen ?

Indien u het niet met mij eens bent, kunt u dan duidelijk aangeven waar de financiering dan vandaan moet komen e/o het VSO een rol heeft in het aanvragen van deze financiering ?

Zoals al eerder beschreven is er een groep meervoudig beperkte leerlingen die door hun kwetsbare gezondheid, verkorte levensverwachting e/o zeer complexe zorgvraag, waar geen plek voor beschikbaar is op de dagbesteding.

Bent u het met mij eens dat juist bij deze groep het ontwikkelen van schoolse vaardigheden als leren lezen, tellen, klok kijken, betalen en omgaan met de PC van groot belang is voor de (zelf)redzaamheid die al zo beperkt is bij deze groep kinderen ?

Bent u het met mij eens dat het onderwijs meer hoort in te houden dan het bezorgen van een leuke dag aan de kinderen ?

Zorg overdracht

Op het VSO is naast het onderwijs de persoonlijke verzorging, begeleiding en de verpleegkundige zorg aan de leerlingen, een belangrijk onderdeel van de schooldag.

Bent u het met mij eens dat, als de VSO instelling ervoor gekozen heeft de persoonlijke en verpleegkundige verzorging en de intensieve begeleiding in eigen beheer uit te voeren, dat de onderwijsinstelling dan ook de verantwoording moet nemen om dagelijks een zorgoverdracht te faciliteren ?

Bent u het mij eens dat als de onderwijsinstelling dit weigert dat er dan sprake is van een onveilig klimaat voor de zorg-intensieve leerlingen ?

Er zijn ook enkele leerlingen waarbij de zorgvraag dusdanig hoog is, dat zij 1 op 1 begeleiding e/o specialistische zorg nodig hebben gedurende de dag. Tot op heden huren ouders daarvoor zorgverleners in die betaald worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB) van het kind.

Bent u het met mij eens dat niet van deze zorgverleners, betaald uit het PGB van het kind, verwacht mag worden dat zij het onderwijs aan het kind vorm gaan geven ?

Bent u het met mij eens dat het verzorgen van het onderwijs een taak blijft van het VSO gezien het feit dat er een volledige TLV voor het kind richting het VSO gaat ?

Bent u het met mij eens dat het VSO ervoor zorg hoort te dragen dat er onderwijs materiaal aan het kind ter beschikking worden gesteld als het kind door ziekte of gebrek aan energie, niet in staat is naar school te komen ?

Bent u het met mij eens dat het VSO hoort te realiseren dat er geschikte digitale leermiddelen ter beschikking van het kind komen als die noodzakelijk zijn om het onderwijs passend vorm te geven ?

Aanwezigheid hulpmiddelen op VSO

Tot slot zou ik erg graag van u willen horen wie er verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van passende hulpmiddelen als zijnde bijvoorbeeld tilliften, stromend heet water om spuiten & slangen hygiënisch uit te spoelen, verschoon brancards etc op het VSO ?

Als ouder wordt je bij deze vraag van kastje naar muurtje gestuurd, terwijl de aanwezigheid van passende hulpmiddelen essentieel zijn om meervoudig beperkte kinderen op een verantwoorde manier te laten deelnemen aan het onderwijs.

Ik ben erg benieuwd naar uw antwoorden op mijn vragen.

En sta open om het gesprek met u over mijn vragen aan te gaan.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Erika van de Bilt

06 13465939.

erikavandebilt@gmail.com


Uitgelichte berichten
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page